Trang chủ » Văn bản mới

Nghị định số  57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Chế độ tài chính của TCTD, CNNHNN được quy định trong Nghị định bao gồm các vấn đề như:

- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong phần quy định này, TCTD, CNNHNN được sử dụng vốn hoạt động để kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Được sử dụng không quá 50% vốn điều lệ/vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động và phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; Được cho thuê, thế chấp, cầm cố; nhượng bán; thanh lý các tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình;

- Về các nguồn doanh thu, chi phí của TCTD, CNNHNN. Trong đó,  những khoản không được hạch toán như: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính; Các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh; Các khoản chi không có chứng từ hợp lệ; Các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ.

- Về lợi nhuận và trích lập quỹ. VD, đối với TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, việc phân phối lợi nhuận như sau:

Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);

Bù đắp lỗ (được trừ vào lợi nhuận trước thuế);

5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ).

10% vào quỹ dự phòng tài chính (mức tối đa của quỹ này không vượt quá 25% vốn điều lệ)

Sau đó, lợi nhuận được phân phối vào:

50% vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành

Trích tối đa không quá ba tháng lương thực hiện của người lao động vào quỹ khen thưởng, phúc lợi

Sau đó, lợi nhuận còn lại được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.

- Về chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán

- Về Trách nhiệm của Ban điều hành TCTD, CNNHNN

- Về Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước.

CÔNG TY LUẬT INTRACO

Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Tin cùng chuyên mục

NGHỊ ĐỊNH 40/2018 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

Hướng dẫn đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế lần đầu đề nghị cấp số lưu hành

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là căn cứ để xác định thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm Anh ngữ

Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hướng dẫn tự công bố sản phẩm thực phẩm

Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/ND-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm
  1. Điều kiện tự công bố sản phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

NGHỊ ĐỊNH 64/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.