Văn bản mới Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2012.

 

1. Về điều kiện sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, Nghị định bổ sung Điều 16 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP, theo đó:

Tổ chức sản xuất, kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải là doanh nghiệp theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, mua bán tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh, trật tự theo quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và đảm bảo các yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật về hoá chất nguy hiểm.

Nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu, mua tiền chất thuốc nổ từ các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; đảm bảo mức dự trữ nguyên liệu sản xuất, tiền chất theo kế hoạch đã cam kết với tổ chức kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

2. Về Hồ sơ, thời hạn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép, bao gồm:

2.1. Về hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, yêu cầu quy định tại Chương II Nghị định này, tương ứng với loại hoạt động đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép.

2.2. Đơn vị có thẩm quyền

Các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hồ sơ các văn bản chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, ban hành mẫu Giấy phép vận chuyện vật liệu này:

- Bộ Công Thương

- Bộ Quốc Phòng

- Bộ Công An.

2.3. Thời hạn:

05 ngày làm việc đối với Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tổ chức đề nghị cấp phép đối với các điều kiện sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

03 ngày làm việc đối với cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cho tổ chức đề nghị cấp phép

 

3. Về thời hạn của giấy phép:

Không quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Định kỳ hàng năm, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các tổ chức được cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện việc chấp hành các điều kiện quy định trong Giấy phép, Giấy chứng nhận; xử lý vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Không quá 05 (năm) năm đối với Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác khoáng sản

Đối với Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, theo thời hạn đề nghị trong hồ sơ nhưng không quá 06 (sáu) tháng

 

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi 1 số điều về thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp, và thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
IntracoLaw: Văn bản mới Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp